RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, stosownie do przepisów art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Ledworowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shapes&Beauty Dorota Ledworowska, pod adresem: Poznań, 61-844, pl. Bernardyński 1/1, NIP: 852-256-90-80, e-mail:
  kontakt@trener-personalny-poznan.pl, tel. +48 509-600-832, zwana dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ma obowiązku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych i go nie ustanowił. W sprawach dotyczących
  ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie, mailowo lub
  telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy z Państwem, w tym w celu świadczenia usług przez Administratora – zgodnie
   z przepisem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Administratorem i innym podmiotem (np. Państwa pracodawcą), tj.
   w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i ten podmiot –
   zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
   prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości – zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  4. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów
   realizowanych przez Administratora– zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celu badania satysfakcji klienta – na
   podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2 powyżej, prawnie
  uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i osobę trzecią jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy
  Administratorem i tą osobą trzecią. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt. 3
  ppkt 4 powyżej, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest dochodzenie przysługujących
  mu roszczeń.
 5. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, to mogą one obejmować wyłącznie Państwa imię i
  nazwisko oraz dane kontaktowe.
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane współpracownikom Administratora i innym podmiotom zapewniającym
  Administratorowi niezbędną obsługę, w szczególności obsługę informatyczną, księgową, prawną lub windykację
  należności.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów, a także przez okres, w
  którym mogą ujawnić się roszczenia związane z ich wykonaniem. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania
  obowiązków Administratora, wynikających z przepisów prawa, będą przechowywane przez okres przewidziany w tych
  przepisach. Natomiast dane przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora będą przetwarzane do
  momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich
  przetwarzania w tym celu.
 9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
  oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Nadto, w przypadkach przewidzianych przepisami RODO, posiadają
  Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do przenoszenia tych
  danych.
 10. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeśli uznają Państwo, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych doszło do naruszenia
  Państwa praw, w szczególności wynikających z RODO.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w tym do
  świadczenia usług przez Administratora lub przygotowywania oferty zawarcia takiej umowy.
 13. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, źródłem ich pozyskania są osoby trzecie, które
  wskazały, że mogą być Państwo zainteresowani produktami lub usługami Administratora (np. Państwa znajomi).
  Administrator nie pozyskuje danych ze źródeł publicznie dostępnych.
 14. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.